Valitse sivu

BLOGI

VIDEOT

Katsele ja kiinnostu

OPPAAT

Lue ja lataa

SOPIMUSMALLIT

Lue ja lataa

LINKIT

Etsi ja löydä

BLOGI

Ajankohtaista tietoa

BLOGI

Tällä sivulla luovien ja KIBS-alojen asiantuntijat kertovat omasta näkökulmastaan aineettoman ansainnan, aineettomien oikeuksien ja niihin liittyvän liiketoiminnan suunnittelun merkityksestä suomalaisille yrityksille ja elinkeinonharjoittajille.

Kasvua IPRien kautta – EU:lta apua pk-yrityksille

Jos yrityksen tuote tai palvelu kannattaa tuoda markkinoille, kannattaa se myös suojata kilpailijoiden jäljittelyltä.  Jos tuotteistuksessa ja suojauksessa onnistutaan, ovat mahdollisuudet menestykselle olemassa. Muutoin käytetty aika ja resurssit saattavat valua hukkaan, koska lopputulos on kenen tahansa kopioitavissa ja hyödynnettävissä. Tuotteen tai brändin menestyksen myötä riski jäljittelijöiden hyötymispyrkimyksille kasvaa.

Aineettomien oikeuksien suojaamisesta on tullut yhä tärkeämpää yritysten liiketoiminnalle, ja IP-oikeuksien hallinnan tulisi kuulua yrityksen strategiseen päätöksentekoon. IP-oikeudet ovat osa yritysten varallisuutta ja brändiä, kilpailukeino, ja lisenssisopimusten kautta myös tulonlähde.

Euroopan komissio pyrkii varmistamaan aineettomien oikeuksien suojaa harmonisoimalla lainsäädäntöä ja kehittämällä EU:n laajuisia suojajärjestelmiä, estämällä väärennöksiä ja tukemalla pk-yrityksiä IP-oikeuksien käytössä.  EU:n immateriaalioikeusstrategiasta ja muista toimenpiteistä löytyy kootusti tietoa komission sivuilta.

Kansainvälistä toimintaan suunnitellessa on usein syytä rekisteröidä tavaramerkki-, domain- ja mahdollisesti muita oikeuksia kuten esimerkiksi mallioikeus kohdemaassa jo varhaisessa vaiheessa. Usein sama tuote on mahdollista suojata tietyillä edellytyksillä useammalla tavalla. Yrityksen kannattaa todeta sopimuksissaan kuka omistaa oikeudet, miten sopimuksen kohteena olevaa tuotetta tai palvelua saa käyttää ja millä ehdoilla. Huolella laaditut sopimukset ehkäisevät usein vaikeaksi muodostuvia näyttö- ja todistelukysymyksiä. Yrityksen on seurattava omien oikeuksiensa loukkaamattomuutta ja tarvittaessa puututtava tilanteeseen. Toisaalta yrityksen on tärkeää seurata myös sitä, ettei se itse loukkaa toisten immateriaalioikeuksia.

Parhaan mahdollisen suojamuodon valitseminen ja ipr-strategian laatiminen vaatii usein asiantuntijan apua.  Pienenkin yrityksen kannattaa panostaa oman tietämyksen kasvattamiseen ja käyttää saatavilla olevia avun lähteitä, kuten tätä aineetonansainta.fi sivua.

EU tarjoaa myös konkreettista apua pk-yrityksille.  European IP Helpdesk, on Euroopan komission rahoittama maksuton palvelu osoitteessa https://www.iprhelpdesk.eu/   European IP Heldeskistä saa tietoa ja käytännön neuvoja pk-yritysten ja EU-rahoitusta saavien tai hakevien tahojen IP-kysymyksiin. Tarjolla on

  • käytännönläheisiä oppaita ja tietopaketteja,
  • lyhyitä webinaareja eri aiheista ja
  • Helpline-palvelu, jonne voi lähettää konkreettisia IP-oikeuksiin liittyviä kysymyksiä englanniksi. Kansainvälinen asiantuntijatiimi vastaa kolmen työpäivän kuluessa. Palvelu on maksuton, mutta edellyttää rekisteröitymistä. Toimin European IP Helpdeskin yhteyshenkilönä Suomessa, ja kysymyksen voi osoittaa myös minulle Helsingin seudun kauppakamarin Enterprise Europe Network -yksikköön osoitteeseen maija.karkas(at)chamber.fi. Palvelu on luottamuksellinen.

EU:ssa toimivien pk-yritysten kannattaa hyödyntää Latin America IPR SME Helpdeskin, China IPR SME Helpkeskin ja South-East Asia IPR SME Helpdkeskin palveluita. Näiltä Helpdeskeiltä saa maksutonta, neuvontaa, webinaareja ja oppaita ko. alueen immateriaalioikeuksiin liittyen. Palvelut löytyvät kootusti osoitteesta https://ipr-hub.eu/

Eikä tässä vielä kaikki. Innovation Associate – ohjelman kautta kriteerit täyttävä pk-yritys voi saada palkattua vuodeksi kokeneen tutkijan, joka selvittää yrityksen innovaation jatkokehitystä EU-projektien kautta.

Mahdollisuuksia ja palveluja on siis tarjolla, ja onkin mainiota, että aineetonansainta.fi sivuston kautta näitä saadaan tuotua esiin.

 

Maija Kärkäs

European IP Helpdeskin yhteyshenkilö, Enterprise Europe Network, Helsingin seudun kauppakamari.

 

MITÄ HYÖTYÄ ON IMMATERIAALIOIKEUKSISTA?

”Immateriaalioikeudet ovat kalliita.”

”Suojan saaminen on vaikeaa eikä siitä ole oikein hyötyä.”

Silloin tällöin yrittäjiltä kuulee, ettei immateriaalioikeuksia pidetä hyödyllisinä, ja että niiden kanssa toimiminen on hankalaa. Osin nämä käsitykset johtunevat siitä, ettei immateriaalioikeuksien merkitystä tuotteen tai palvelun suojaamisessa ole ymmärretty. Näkemysten taustalla voi olla myös tilanne, jossa esimerkiksi tavaramerkin rekisteröinti on epäonnistunut, kuten joskus käy.

Yleisintä kuitenkin on se, ettei eri aineettoman omaisuuden suojamuodoista tiedetä riittävästi. Elinkeinotoiminnassa on luonnollisesti paljon muutakin tehtävää kuin immateriaalioikeuksien pohtiminen. Yrittäjä on itse vastuussa kaikista liiketoimintaan liittyvistä asioista. Kun idealamppu syttyy, huomio kiinnittyy usein itse tekemiseen. Luovan työn tuloksien suojaamista on kuitenkin pohdittava, ettei niitä voida kaapata muiden käyttöön.

Tämän sivuston nimi on kuvaavasti ”aineeton ansainta”. Suojaamalla tuotteen tai palvelun aineettomia osia elinkeinonharjoittaja voi saada merkittävää kilpailuetua verrattuna muihin saman alan toimijoihin. Vaikka suojaaminen voi näyttäytyä vaikeana tai hankalana, se on erittäin tärkeä vaihe, josta pitää huolehtia ennen kuin tuote tai palvelu tuodaan markkinoille.

Sivustolla oleva tieto ensiarvoisen tärkeää jokaiselle, joka aikoo hyödyntää luovan työn tuloksia tai muuta aineetonta pääomaa elinkeinotoiminnassa. Liian usein käy niin, että suojaaminen tehdään huolimattomasti, kun tuote pitää saada kiireesti markkinoille – tai se unohtuu kokonaan.

Suojaaminen ei ole ilmaista. Kustannukset riippuvat siitä, mitä suojamuotoja käytetään. Kustannuksiin pitäisi kuitenkin suhtautua investointina eikä taakkana. Liiketoiminnalle tarpeellisten koneiden tai laitteiden hankintaa harvemmin kyseenalaistetaan, vaikka immateriaalioikeuksien tuottama arvo voi lopulta olla liiketoiminnalle moninkertaisesti suurempi.

Suojaaminen ei myöskään ole aivan yksinkertaista. Näkemys hyödyttömyydestä liittyy usein siihen, että oikeuksien hankkiminen esimerkiksi rekisteröimällä ja niiden puolustaminen tarvittaessa on työlästä.

Immateriaalioikeuksien hankkiminen ei olekaan itseisarvo, vaan avainsana suojaamiseen on strategia. Kun liiketoimintaa ylipäänsä suunnitellaan, on aineettomien oikeuksien suojaamisen hyvä olla tässä suunnittelussa heti alusta asti mukana. Etukäteen on syytä pohtia, mitä tuotteita tai palveluita halutaan suojata ja miten.

Tehokas suoja ei rakennu vain yhden suojamuodon varaan, vaan immateriaalioikeuksien ”työkalupakista” voi valita ne, jotka ovat kulloinkin tarpeen. Eikä suojaaminen eri immateriaalioikeuksilla ole välttämättä aina tarpeen. Joissain tilanteissa voi olla tarkoituksenmukaista jättää tuote tai palvelu suojaamatta – joskin sen on oltava tietoinen valinta.

Kun käsillä on hyvä tuote ja suojaus on kunnossa, immateriaalioikeuksien hyödyt tulevat esiin. Immateriaalioikeudet mahdollistavat haltijalleen yksinoikeuden hyödyntää aineetonta omaisuutta liiketoiminnassa. Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Siksi myös rahoittajia yleensä kiinnostaa, onko tuotteen ominaisuuksia suojattu immateriaalioikeuksin.

Albert Mäkelä

Asiantuntija, Suomen Yrittäjät

 

 

MATERIASTA AINEETTOMAAN ANSAINTAAN – JA KOHTI UUSIA KASVUMAHDOLLISUUKSIA


Tämä verkkosivusto on syntynyt Materiasta Aineettomaan Ansaintaan-nimisen hankkeen tuloksena. Muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamo ry on toiminut hankkeen päätoteuttajana ja yhteistyökumppanina lukuisien muiden toimialajärjestöjen yhteenliittymä AKY – Akavalaiset Yrittäjät ry. Tästä voikin jo päätellä, että sivuston sisältö on suunnattu ensisijaisesti yrittäjille ja koskee hyvin monia eri toimialoja. 

Mutta miksi onkaan nähty tarpeelliseksi luoda tätä laajaa, usein korkeasti koulutettujen ammattilaisten joukkoa varten sivusto, jonka teemana ovat immateriaalioikeudet sekä niihin liittyvä strategian laatiminen? Entä mistä puhumme, kun puhumme aineettomasta ansainnasta? 

Immateriaalioikeudet eli aineettomat oikeudet (IPR) ovat tänä päivänä yhä useammille yrittäjille erittäin tärkeä luovan tai tietointensiivisen liiketoiminnan edellytyksiä parantava työkalu markkinoille mentäessä. Ne suojaavat uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämistä ja kaupallistamista monesti kovaa kilpailua vastaan ja mahdollistavat muutoinkin parempaa ansaintaa esimerkiksi omien oikeuksien lisensoinnin kautta. 

Suoja tukee nimenomaan niin sanottua aineetonta ansaintaa; suojan kohteena voi olla tyypillisesti jotakin yrityksen aineetonta omaisuutta, jolla voi olla suurta arvoa nyt tai tulevaisuudessa mutta jota ei voida käsin kosketella – kuten keksintö, tuotemalli, taideteos, brändi taikka yritykselle tärkeät salaisena pidettävät tiedot. Yrityksillä ja yksinyrittäjillä voi olla runsaasti samankaltaisia suojatarpeita, oli sitten kyseessä luovan tai ns. tietointensiivisen palvelualan yritys. 

Huomionarvoista on, että huolimatta siitä, että IPR:llä on niin olennainen merkitys eri alojen yritysten liiketoiminnan suunnittelussa, ei IPR-asioiden suunnitteluun ja resursointiin läheskään aina kiinnitetä huomiota. Tosiasia on, että esimerkiksi muotoilualalla suojatarpeet voivat olla olemassa jo opiskeluaikana, kun opiskelijan toiminimiyritys saa ensimmäisen yhteistyösopimuksen eteensä ulkomaiselta valmistajayritykseltä tai kun tämä esittelee prototyyppiään julkisesti alan messuilla. 

Valitettavasti monesti lopputuloksena voi olla, että kovaa työtä ja panostusta edellyttänyt oman tuotteen kaupallistaminen epäonnistuu, jos tuote tai teknologia on jätetty alttiiksi jäljittelylle. Tai voi olla, että kaupallistamiseen ei edes koskaan päästä, kun huomataan liian myöhään, että luotava tuote, teknologia tai sen osa on jo entuudestaan suojattu tai luonteeltaan sellainen, ettei se voi saada IPR-suojaa.

Siksi on tärkeää, että IPR-tietoa ja nimenomaan IPR-strategian laatimiseen liittyvää perustason informaatiota on olemassa helposti saatavilla ja maksutta myös ja erityisesti alkuvaiheessa olevien yritysten tarpeet ja resurssit huomioiden. Toki tällä sivustolla olevasta aineistosta hyötyvät myös jo pidempään yritystoimintaa harjoittaneet. 

Unohtaa ei toisaalta pidä myöskään sopimusten merkitystä aina, kun puhutaan aineettomasta ansainnasta. Sivulta löydät myös esim. yrityksesi alkuvaiheen tarpeisiin sopimusmalleja, joita voit muokata omaan toimintaan sopivaksi. 

Toiminnan edetessä ja resurssien lisääntyessä on aina mahdollisuuksien mukaan silti syytä turvautua asiantuntijoiden apuun, sillä niin IPR-asioiden suunnitteluun kuin niihin liittyvään sopimiseen voi  varsinkin liiketoiminnan kasvaessa liittyä hyvin monisyisiä liiketoiminnallisia ratkaisuja, jotka saadaan optimoitua kokeneen asiantuntijan avulla. 

Tervetuloa tutustumaan sivun antiin! Toivomme, että inspiroidut sivun yritystarinoista ja saat paljon lisää tarpeellista tietoa liiketoimintasi suunnittelun ja vahvistamisen tueksi.


Jussi Ilvonen
Hankkeen projektipäällikkö
Ornamo ry 

hankkeen toteuttaja

Sivuston toteuttamiseen on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä